Intifada against bias

The new website Electronic Intifada will be launched today to fight biased reports and myths on the Palestinian cause. According to the three initiators times are changing.

Former KRO correspondent Willy Werkman recognised her bias:

‘I am also one of those observers from the West, that didn’t see the Palestinian residents of the occupied territories. Of course we saw masses of silent refugees, but we knew little of their history, the pain that was done to them in the Israeli-Arab wars,’ she wrote in her book ‘The road to Palestine: Witness of a future state’.

The website Electronic Intifada, launched today, aims to fight biased reports on the Palestine Question. From the site’s announcement-email:

‘Electronic Intifada will equip you to challenge myth, distortion and spin in the media. The Electronic Intifada aims to focus on just one aspect of the struggle: the war in the media for a representation of the Palestinian point of view.’

The initiators of the site believe that together with the media and media-activists of newsgroups on the Internet this will result in positive change in media coverage of the Palestinians.

The Palestinian intellectual Edward Said once said about one of the initiators of this website - Palestinian in the diaspora -

‘Each time I check my E-mail, I find copies of E-mail sent by a young Palestinian to radio stations, TV reporters, and newspaper editors, commenting on their coverage of the Palestinian issue. In his effective, electronic way, this man, Ali Abunimah, is writing his own history every day.’

The three young initiators of Electronic Intifada - Ali Abunimah, the Dutch-Palestinian Arjan El Fassed and the Scotsman Nigel Parry - met each other in 1996 on the Palestinian discussion list, “Freedom”. Ever since they have been actively involved with alternative media from the occupied territories, online petition drives, they were active in successful email-actions, among others against the establishment of a Burger King restaurant and a factory of sportswear Kappa-Benneton in Israeli settlements.

The 27-year old political scientist Arjan El Fassed recognises the importance of their work:

‘For years, activists send letters to the media, responding to bias, prejudice, myth and distortion. Recently these activists are taken more seriously - we count much more published letters - and in particular in Holland, times seem to change. Some newspapers now have a separate correspondent in the occupied territories.’

Scotsman Nigel Parry was working at the British Wimbledon tennis tournament when he bumped into someone and began to get involved with the Palestinian cause. Ever since, he has been involved in the Palestinian cause; he used to work as webmaster of the Birzeit University in the West Bank and is responsible for the design of the website.

According to Parry, the most important reason for the continuation of the Israeli-Palestinian conflict are the Israeli successes in the war of words:

‘Established Western media have let them down - the Palestinians do not have a lot of friends - and Palestinian websites don’t make a good impression by using often bad quotes and bad English. Additionally, Arafat and the Palestinian Authority in general, are bad international spokespersons. A BBC journalist told me recently that during the recent negotiations, it was almost impossible to find a quote from Palestinian side, while the Israelis continuously drew attention with their press releases. To find a Palestinian quote, a Palestinian journalist had to be interviewed.’

Arjan El Fassed’s cousin, the Palestinian Rula Amin, has recently aired on mediagiant CNN.

“Since she and her colleague Sawsan Goshe are shown on CNN, the Jewish lobby has been trying to silence them.”

The reports on Palestinians are, according to the three website activists, insufficient, and the silence in the media, inhumane. The list of common instances of bias in coverage on the site is extensive.

Arjan El Fassed mentions, among other things, reports about the claim that Palestinians send their children to the frontlines, an uncritical reproduction of Israeli claims. He calls it an excellent example of the dehumanisation of the Palestinians by the media:

“Blaming the victims, distracts attention to the roots of the problems: the continuous and systematic violations of human rights after more than 33 years of occupation of Palestinian territory.”

This article was originally published in the Dutch-language daily De Volkskrant on February 21, 2001 and translated by Arjan El Fassed.

Intifada tegen vooroordelen
Door Rachida Azough

De nieuwe website Electronic Intifada gaat vandaag de lucht in om gekleurde berichtgeving en mythes over de Palestijnse zaak tegen te gaan. Volgens de drie jonge initiators is het tij al aan het keren.

VOORMALIG KRO-correspondente Willy Werkman onderkende haar partijdigheid: ‘Ook ik behoorde tot die vele waarnemers uit het Westen die vlak na die zesdaagse oorlog nauwelijks stilstonden bij de Palestijnse bewoners van de bezette gebieden. We zagen natuurlijk de golven van zwijgende vluchtelingen, maar we wisten bitter weinig van hun geschiedenis, van het leed dat hun in de Israëlisch-Arabische oorlogen was aangedaan’, schreef ze in haar boek Op weg naar Palestina: Getuigenis van een staat in wording.

De website Electronic Intifada, die vandaag de lucht in gaat, is erop gericht bevooroordeelde verslaggeving over de Palestijnse zaak tegen te gaan. Uit de aankondigingsmail van de site: ‘Electronic Intifada zal je equiperen om mythen, verdraaiing, en verwarring in de media te betwisten.’ Electronic Intifada richt zich op één aspect van de Palestijnse strijd: de oorlog in de media om aandacht voor het Palestijnse perspectief. De samenstellers van de site geloven dat zij samen met de media en hun eigen media-activisten van nieuwsgroepen op internet een positieve verandering kunnen bewerkstelligen in de verslaggeving over Palestijnen.

De Palestijnse literatuurwetenschapper Edward Saïd zei over een van de drie initiators van de website, een Palestijn in diaspora: ‘Elke keer als ik mijn e-mail check, vind ik kopieën van mails die een jonge Palestijn naar radiozenders, televisiejournalisten en krantenredacteuren stuurde met commentaar op hun verslaggeving van de Palestijnse kwestie. Op zijn eigen effectieve, elektronische manier schrijft deze man, Ali Abunimah, elke dag zijn eigen geschiedenis.’

De drie jonge initiatiefnemers van Electronic Intifada - Ali Abunimah, de Palestijns-Nederlandse Arjan El Fassed en de Schot Nigel Parry - leerden elkaar in 1996 kennen op de Palestijnse discussielijst Freedom. Sindsdien zijn ze actief betrokken bij de alternatieve nieuwsdistributie vanuit de bezette gebieden, zetten ze online petities op en waren ze actief in enkele succesvolle e-mail-acties, onder meer tegen de vestiging van een Burger King-restaurant en een fabriek van sportkledingfabrikant Kappa-Benneton in Israëlische nederzettingen.

De 27-jarige politicoloog Arjan El Fassed merkt dat hun werk zin heeft: ‘Al jaren versturen activisten brieven naar de media, en als een reactie op bevooroordeelde, onvolledige of onjuiste verslaggeving wordt geplaatst, wordt dit centraal bij de nieuwsgroepen gemeld. In het afgelopen jaar zijn we serieuzer genomen dan vroeger het geval was - we tellen veel meer geplaatste brieven - en vooral in Nederland lijkt het tij te keren. Sommige kranten hebben nu ook een aparte correspondent voor de bezette gebieden.’

De Schot Nigel Parry kwam tijdens zijn werk voor de catering van het Wimbledon-tennistoernooi in aanraking met de Palestijnse zaak. Sindsdien zet hij zich in voor de Palestijnen; hij werkte eerder aan de website van de Birzeit Universiteit op de Westelijke Jordaanoever en is verantwoordelijk voor het ontwerp van Electronic Intifada.

Volgens Parry is de voornaamste reden van het voortduren van het Israëlisch-Palestijns conflict het winnen van de verbale oorlog door de Israëli’s: ‘Gevestigde westerse media laten de Palestijnen zitten en Palestijnse websites maken geen goede indruk. Ze maken vaak gebruik van slechte citaten en bedroevend Engels. Daarnaast is Arafat, en de Palestijnse Autoriteit in het algemeen, een slechte internationale woordvoerder. Van een journalist van de BBC hoorde ik dat tijdens de laatste vredesonderhandelingen het verkrijgen van een citaat van Palestijnse kant bijna onmogelijk was, terwijl de Israëliërs continu de aandacht trokken met hun communiqués. Voor een Palestijns citaat moest een Palestijnse collega-journalist worden geïnterviewd.’

Arjan El Fassed heeft een nichtje, de Palestijnse Rula Amin, die sinds kort als presentatrice optreedt bij mediagigant CNN. ‘Sinds zij en haar collega Sausin Gosih op het beeldscherm te zien zijn, bestoken grote joodse instituten CNN met oproepen hen zo snel mogelijk van het scherm te halen. De lobby is almachtig en wil van Palestijnse zijde het liefst een grote stilte.’

De berichtgeving over de Palestijnen is volgens de drie jonge website-activisten ontoereikend, en de mediastilte onmenselijk. De lijst met frequente vooroordelen op de site is lang. Arjan El Fassed noemt onder meer berichten waarin staat dat de Palestijnen hun kinderen de deur uit sturen om in de vuurlinies te staan, zodat hun volk kan profiteren van berichtgeving over Israëlische wreedheden. Hij beschouwt ze als een kritiekloze echo van Israëlische beweringen. Ze zijn een voorbeeld van de dehumanisering van Palestijnen door de media, zegt hij. ‘Het slachtoffer de schuld geven leidt de aandacht af van de wortels van het probleem - de aanhoudende en systematische schendingen van mensenrechten na meer dan 33 jaar Israëlische bezetting van Palestijns gebied.’

http://electronicIntifada.net