Exposing myths

The Intifada, the Palestinian uprising against Israel, rages also on the Internet. There, a new activist group, The Electronic Intifada. The website was launched on February 28th to push the Palestinian view to the front in what the founders term “the war in the media.” Their task: “to ensure that the media gives the Palestinian people permission to narrate.” The Electronic Intifada, “a resource for countering myth, distortion, and spin from the Israeli media war machine.”

Four cyber-activists — Scotsman Nigel Parry, American Laurie King-Irani and Palestinians Ali Abunimah and Arjan El Fassed (a political scientist and human rights specialist who resides in the Netherlands) — decided last autumn to establish, in virtual co-operation, The Electronic Intifada. The four already had an wide network in the area through their involvement in several Palestinian websites.

Question to Arjan El Fassed, of course per email: why another site next to other existing (pro-)Palestinian websites? Doesn’t this lead to a dispersion of effort?

Arjan El Fassed (also per email): “We deal with only one aspect, the media coverage. Other (Palestinian) websites deal mostly with other aspects (for example, al-Awda with the right to return of Palestinian refugees; Addameer with human rights and a focus on political prisoners). It doesn’t lead to dispersion of effort, on the contrary, it is complementary.”

The website offers, according to El Fassed, both journalists and actvists easy access to information, with clear sources and links, including examples of good and bad/selective coverage. Additionally, the Electronic Intifada offers a list of potential contacts, in the Palestinian territories, as well as in the United States and Europe. “By offering alternative voices (not the usually known ‘spokespersons’), mostly from a new generation, we hope to add a fresh and critical view to the existing discourse”, said El Fassed.

El Fassed points out that criticism on the coverage is not aimed at the source, as in the debate about the alleged bias of Jewish correspondents in Israel, after a publication in Vrij Nederland. “Some Israeli coverage, such as from Amira Hass and Gideon Levy in Ha’aretz, is better and more critical than the coverage in Dutch or U.S. newspapers.”

This article was first published in NRC Handelsblad on March 13, 2001 and is translated by Arjan El Fassed

Mythes ontkrachten
Carolien Roelants

Ook op internet woedt de intifada, de Palestijnse opstand tegen Israël.

The Electronic Intifada is daarin de nieuwste strijdgroep. De site werd 28 februari gelanceerd met het oogmerk het Palestijnse gezichtspunt naar voren te brengen in wat de organisatoren “de oorlog in de media” noemen. Hun taak is “te waarborgen dat de media het Palestijnse volk vergunning geven om hun verhaal te vertellen.” The Electronic Intifada, “een bron om mythes, verdraaiingen en verzinsels van de Israëlische media oorlogsmachine het hoofd te bieden”. Vier cyberactivisten - de Schot Nigel Parry, de Amerikaanse Laurie King-Irani en de Palestijnen Ali Abunimah en Arjan El Fassed (een politieke wetenschapper en mensenrechtenspecialist die in Nederland woont) - besloten vorig najaar om, in virtuele samenwerking, The Electronic Intifada gestalte te geven. De vier beschikten al over een groot netwerk in het gebied door hun betrokkenheid bij andere Palestijnse websites. Vraag, per email natuurlijk, aan Arjan El Fassed: waarom nog een site, naast de al bestaande (pro-)Palestijnse websites? Leidt dit niet tot een versnippering van krachten? Arjan El Fassed (eveneens per email): “We houden ons bezig met slechts één aspect, de berichtgeving. Andere (Palestijnse) websites houden zich voornamelijk met andere aspecten bezig (bijvoorbeeld Al-Awda met het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen; Addameer met mensenrechten en een focus op politieke gevangenen). Het werkt niet versnipperend maar juist complementair.”

De website biedt volgens El Fassed zowel activisten als journalisten makkelijk toegankelijke informatie; met duidelijke bronvermelding en verwijzingen, inclusief voorbeelden van goede en slechte/selectieve berichtgeving. Daarnaast biedt The Electronic Intifada een lijst van potentiële contacten, zowel in de Palestijnse gebieden als in de VS en Europa. “Door alternatieve stemmen (niet de gebruikelijke ‘woordvoerders’) van een voornamelijk nieuwe generatie aan te bieden, hopen we de bestaande discussie over het conflict een frisse en kritische blik te bieden”, aldus El Fassed. El Fassed wijst erop dat de kritiek op de berichtgeving over het Israëlisch-Palestijnse conflict niet is gericht op de bron, zoals de discussie over de eventuele vooringenomenheid van joodse correspondenten in Israël, na een publicatie in Vrij Nederland. “Sommige Israëlische berichtgeving, zoals van Amira Hass en Gideon Levy in Ha’aretz , is beter en kritischer dan die in Nederlandse of Amerikaanse kranten”.

  • NRC Handelsblad